• Werkdagen voor 18:00 besteld, is dezelfde dag verzonden!
 • Volg ons op Instagram @famousstore

4.8van 732 Reviews

10% korting? Volg ons op Insta en stuur een DM

10% korting? Volg ons op Insta en stuur een DM


  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Algemeen

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van vof.

  1.2 INFORMATIE OVER DE VERKOPER VAN DE PRODUCTEN

  Famous Online Shop v.o.f.

  Rijnerf 2A, 

  3861PV Nijkerk

  E-mailadres: [email protected]

  KvK-nummer: 61522163

  BTW-identificatienummer: NL854375545B01

   

  2. Het aanbod

  2.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Famous Online Shop vof niet; 

  2.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • a) de prijs inclusief belastingen;
  • b) de eventuele kosten van aflevering;
  • c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • d) de wijze van betaling en aflevering; 
  • e) de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en 
  • f) het adres waar en de termijn waarbinnen de consument een klacht kan indienen.

   

  3. De overeenkomst

  3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door koper opgegeven emailadres of hoofdadres.

  3.2. Famous Online Shop vof heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de consument mee te delen en zulks zonder dat Famous Online Shop vof gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Famous Online shop vof kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

   

  4. Levering

  4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  4.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Famous bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
  Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

  4.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

  4.4 Aan de leveringsplicht van Famous zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Famous geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

  4.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

   

  5. Garantie

  5.1 Famous store garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 

  5.2 De garantieregeling en -termijn van Famous Store komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van de geleverde zaken. Famous Store is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de Consument-afnemer en/of Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde zaken.  

  5.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Famous Store) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Famous Store. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Famous Store schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.  

  Er wordt geen wasgarantie gegeven. Ontstane problemen na het wassen zijn op eigen verantwoordelijkheid.

  5.4 Indien klachten van de afnemer door Famous Store gegrond worden bevonden, zal Famous Store naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Famous Store en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Famous Store) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Famous Store gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Famous Store voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

  5.5 Famous Store is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 

  5.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Famous Store in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Famous Store en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

   

  6. Herroepen van een bestelling

  6.1. De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de dag van levering van de producten te herroepen.

  6.2. Als de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, mag de koper de producten enkel uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk om te beoordelen of hij of zij het product wil behouden. Gedurende deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met de producten en het verpakkingsmateriaal. De koper dient de producten met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking te retourneren.

  6.3. Indien de koper gebruikmaakt van het herroepingsrecht, zal Famous de aanschafprijs binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de producten restitueren.

  6.4. Ingeval de koper niet handelt in overeenstemming met paragraaf , of indien het prijskaartje is verwijderd of de producten anderszins niet in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd, is Famous niet gehouden de aanschafprijs aan de koper te restitueren.

   

  7. Prijzen

  7.1 De prijzen die zijn vermeld op onze site zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten. Als het BTW-tarief dat geldt op de besteldatum wordt gewijzigd nadat de bestelling is geplaatst, wordt deze wijziging doorberekend in de prijs van de artikelen zonder dat je hiervan nadere kennisgeving ontvangt.

  7.2 De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. 

  7.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

   

  8. PRIVACY VAN DE KOPER

  8.1. Famous behandelt alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de koper als persoonlijk en vertrouwelijk. De bestelgegevens gebruiken wij om je bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij je te bezorgen. De volgende gegevens worden gevraagd tijden het bestelproces:

  - Naam en achternaam

  - Adres

  - Telefoonnummer

  - Emailadres

  Je adres is noodzakelijk om het pakketje juist te leveren en je mail en telefoonnummer is handig als er bijvoorbeeld contact gezocht moet worden door ons betreft de zending. Je mailadres wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. 

  8.2. Famous zal de persoonsgegevens van de koper niet bekendmaken aan enige derden anders dan partijen betrokken bij de betaling en verzending van de producten.

  8.3. Wanneer je je registreert op onze site kun je aangeven of je onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief, dan kan dit natuurlijk ook via de link van de nieuwsbrief en anders kun je ons ook altijd een mailtje sturen.

   

  9. Aanbiedingen

  9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

  9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Famous zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

  9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Famous slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

  9.4 Aanbiedingen van Famous gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

  9.5 Famous kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

   

  10. Afbeeldingen en specificaties

  10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Famous Online Shop vof gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »