Gratis verzending * Vanaf €75 * Don’t miss out * SALE! * Voor 21:30 uur besteld * Volgende dag in huis! *

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van vof.

1.2 INFORMATIE OVER DE VERKOPER VAN DE PRODUCTEN

Famous Online Shop v.o.f.

Watergoorweg 108 E

6811MA Nijkerk

E-mailadres: info@famous-store.nl

KvK-nummer: 61522163

BTW-identificatienummer: NL854375545B01

 

2. Het aanbod

2.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Famous Online Shop vof niet; 

2.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • a) de prijs inclusief belastingen;
  • b) de eventuele kosten van aflevering;
  • c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • d) de wijze van betaling en aflevering; 
  • e) de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en 
  • f) het adres waar en de termijn waarbinnen de consument een klacht kan indienen.

 

3. De overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door koper opgegeven emailadres of hoofdadres.

3.2. Famous Online Shop vof heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de consument mee te delen en zulks zonder dat Famous Online Shop vof gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Famous Online shop vof kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Famous bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4.4 Aan de leveringsplicht van Famous zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Famous geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

5. Herroepen van een bestelling

5.1. De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de dag van levering van de producten te herroepen.

5.2. Als de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, mag de koper de producten enkel uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk om te beoordelen of hij of zij het product wil behouden. Gedurende deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met de producten en het verpakkingsmateriaal. De koper dient de producten met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking te retourneren.

5.3. Indien de koper gebruikmaakt van het herroepingsrecht, zal Famous de aanschafprijs binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de producten restitueren.

5.5. Ingeval de koper niet handelt in overeenstemming met paragraaf , of indien het prijskaartje is verwijderd of de producten anderszins niet in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd, is Famous niet gehouden de aanschafprijs aan de koper te restitueren.

 

6. Prijzen

6.1 De prijzen die zijn vermeld op onze site zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten. Als het BTW-tarief dat geldt op de besteldatum wordt gewijzigd nadat de bestelling is geplaatst, wordt deze wijziging doorberekend in de prijs van de artikelen zonder dat je hiervan nadere kennisgeving ontvangt.

6.2 De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. 

6.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

7. PRIVACY VAN DE KOPER

7.1. Famous behandelt alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de koper als persoonlijk en vertrouwelijk. De bestelgegevens gebruiken wij om je bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij je te bezorgen. De volgende gegevens worden gevraagd tijden het bestelproces:

- Naam en achternaam

- Adres

- Telefoonnummer

- Emailadres

Je adres is noodzakelijk om het pakketje juist te leveren en je mail en telefoonnummer is handig als er bijvoorbeeld contact gezocht moet worden door ons betreft de zending. Je mailadres wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. 

7.2. Famous zal de persoonsgegevens van de koper niet bekendmaken aan enige derden anders dan partijen betrokken bij de betaling en verzending van de producten.

7.3. Wanneer je je registreert op onze site kun je aangeven of je onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief, dan kan dit natuurlijk ook via de link van de nieuwsbrief en anders kun je ons ook altijd een mailtje sturen.

 

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Famous zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Famous slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Famous gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Famous kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Famous Online Shop vof gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.